اجاره بنز CLS New

رنگ: سفیدومشکیروزانه :2,000,000
مدل : 2013ماهیانه:45,000,000