اجاره بنز CLS

رنگ: سفیدروزانه :1,500,000
مدل : 2012ماهیانه:45,000,000