مرسدس بنز C200

رنگ : سفیدومشکیروزانه :600,000
مدل : 2010هفتگی : 3,500,000