اجاره پرادو New

رنگ : سفیدومشکیروزانه : 800,000
مدل : 2013ماهیانه:21,000,000