کیا اپتیما

رنگ: سفیدومشکیروزانه :450,000
مدل : 2015هفتگی :2,800,000