خدمات رنت ماشین

  • رنت ماشین بدون نیاز به سند یا چک جهت ارگانهای دولتی یا بعضی از مشتریان ویژه
  • امکان تعویض خودرو با خودرو دلخواه مشتری در طول مدت رنت ماشین
  • تحویل خودرو به مشتری با بیمه بدنه کامل
  • تخفیف 20 تا 50 درصدی کیلومتر اضافه جهت مشتریان ویژه
  • سرویس دوره ای کلیه خودروها قبل از تحویل به مشتری
  • تحویل خودرو در منزل یا محل کارمشتری