هیوندای جنسیس

رنگ: سفیدروزانه : 500,000
مدل : 2013هفتگی : 3,200,000